ระบบบันทึกข้อมูล CBD (สำหรับผู้ลงสำรวจเก็บข้อมูล)

Url ระบบ : https://cbd.u2t.ac.th/

 

คู่มือการใช้งานระบบ

 848 ครั้ง

Address

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709081

การให้บริการ
Follow Us

Copyright ©2020 RUS - U2T for BCG | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ